JavaScript同步循环

当我的testing数据扩展到生产工作时,我一直在关注JavaScript的asynchronous行为。

我有一个for循环,我知道将在成千上万的范围内,节点暂停一个for循环,并回到它,或者我可以安全地假设节点将返回我的函数之前执行循环完成?

这是问题的循环:

 function fixData(dataset, blockcount){ for (var i = 0, len = dataset.length; i < len; i++) { var obj = dataset[i]; obj._id = obj.name; obj.expires = blockcount + obj.expires_in; delete obj.expires_in; } return dataset; } 

循环在Node.js和JavaScript中是同步的,并且同步代码总是运行完成。 所以,如果你不打电话给asynchronousfunction,你可以放心,直到它完成,你的代码将不会被打断。